Supervisory Board

  • Barbara Wiaderek – przewodnicząca Rady Nadzorczej. Adwokat, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz absolwentka Europejskich Studiów Specjalnych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zdała egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (Dyplom nr 2733/2007 Ministra Skarbu Państwa) i pełniła funkcje w Radach Nadzorczych spółek komunalnych . Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (nr 167/2012). Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Cywilnego – Zmówienia Publiczne. Specjalista ds. obsługi procesów inwestycyjnych w KBW LAW Sp. z o.o. Partner zarządzający w KBW Kancelarii Adwokackiej współpracującej z specjalistami z zakresu różnych dziedzin prawa oraz z wiodącymi na polskim rynku warszawskimi, gdańskimi, szczecińskimi kancelariami radców prawnych i adwokatów. Główną specjalizacją KBW Kancelarii Adwokackiej jest prawna obsługa podmiotów gospodarczych, procesów inwestycyjnych i przekształceniowych podmiotów gospodarczych, fuzje i przejęcia oraz prawna obsługa ofert publicznych i niepublicznych spółek kapitałowych.
  • Anna Trocka – członek Rady Nadzorczej. Adwokat, partner zarządzający w kancelarii APT&right Attorneys-at-Law Wochnik, Trocka, Śledziński Sp. K., akredytowany arbiter międzynarodowy, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a także visiting profesor na prestiżowych uczelniach zagranicznych. Prezes Fundacji Instytut Studiów nad Pieniądzem im. Ludwika hr. Jelskiego. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym inwestycyjnym, prawie sektora usług finansowych oraz prawie własności intelektualnej.
  • Krystian Fuja – członek Rady Nadzorczej. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Cywilnego – Zmówienia Publiczne. Adwokat – członek Izby Adwokackiej w Gdańsku – prowadzący własną kancelarię adwokacką z główną siedzibą w Gdańsku oraz współpracujący z warszawskimi i gdańskimi kancelariami radców prawnych i adwokatów. Główną specjalizacją adwokata Krystian Fuja jest prawna obsługa podmiotów gospodarczych, procesów inwestycyjnych i zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. W ramach Kancelarii kieruje praktyką w zakresie ofert publicznych, subskrypcji prywatnych i różnorodnych transakcji i operacji na papierach wartościowych jak również na ich bazie (transakcje opcyjnie). Zajmuje się prawnymi aspektami przejęć, fuzji oraz podziałów i przekształceń spółek kapitałowych. Ponadto w ramach Kancelarii kieruje zespołem prowadzącym postępowania sądowe i mediacyjne, doradza i obsługuje jednostki sektora publicznego i przedsiębiorców w ich kontaktach z organami kontroli. Adwokat Krystian Fuja posiada bogate doświadczenie procesowe, reprezentuje klientów w sądach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.
  • Przemysław Romanowicz – członek rady Nadzorczej. Student ostatniego roku Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na kierunku: Transport. Specjalista w zakresie transportu i logistyki. Pełnił funkcję specjalisty w zakresie Transportu w PCDS z siedzibą w Bydgoszczy. Dodatkowe zainteresowania to finanse przedsiębiorstw i rynek kapitałowy. Aktywny uczestnik rynków kapitałowych.
  • Aleksander Szalecki – członek Rady Nadzorczej. Wykształcenie wyższe, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Prawa i Administracji. Przewodniczący i Weceprzewodniczący Rady Nadzorczej Creotech S.A., Prezes Zarządu Ecoback Sp. z o.o.
  • Piotr Mikołajczyk – członek Rady Nadzorczej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Prawa i Administracji oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku audyt wewnętrzny. Adwokat Piotr Mikołajczyk specjalizuje się w obsłudze prawnej procesów budowlanych, obsłudze korporacyjnej spółek, w tym międzynarodowych o rozbudowanej strukturze, przekształceniach spółek, jak również w sprawach związanych z prawem upadłościowym. Od początku działalności zawodowej związany jest z prawem nieruchomości, które wymaga wiedzy z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. W tym zakresie swoje doświadczenia zawodowe zdobywał zarówno w obsłudze międzynarodowej korporacji budowlanej, jak i w obsłudze rodzimego dewelopera. W trakcie dotychczasowej działalności zawodowej nabył wiele unikalnych doświadczeń z zakresu prawnej obsługi procesu budowlanego na każdym jego etapie i z pozycji wszystkich uczestników procesu budowlanego. Nadto wielokrotnie uczestniczył w przeprowadzaniu due diligence nieruchomości. Dodatkowo posiada szerokie kompetencje z zakresu prawa spółek handlowych, które zdobywał doradzając przy tworzeniu spółek prawa handlowego, przeprowadzaniu due diligence spółek oraz przekształcaniu spółek. Uczestniczył w sporządzaniu licznych umów dla spółek z sektora budowlanodeweloperskiego oraz umów inwestycyjnych. Jednocześnie nabył doświadczenie procesowe będąc pełnomocnikiem w sprawach cywilnych, administracyjnych, upadłościowych oraz egzekucyjnych. Doradzał w wielu skomplikowanych transakcjach, jak przejęcie producenta stolarki okiennej przez francuski fundusz inwestycyjny, przekształcenie spółki deweloperskiej w spółkę komandytowoakcyjną, przekształcenie spółki z branży IT najpierw w spółkę jawną, następnie w spółkę komandytowo-akcyjną, nabycie składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości, nabycie nieruchomości wchodzącej w skład masy spadkowej. Ponadto posiada liczne doświadczenia w sprawach wysoce wyspecjalizowanych, jak np. kontrakty menadżerskie, umowy inwestycyjne, prawo probiercze, prawo upadłościowe.