Informacje podstawowe

  • 31-08-2012 – podjęcie Uchwały o emisji akcji serii D i E.
  • Na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, podjęto decyzję o emisji nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
  • Na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, podjęto decyzję o emisji nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS.
  • 02-08-2012 – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000428831 – pobierz aktualny KRS
  • 18-07-2012 – oświadczenie przedsiębiorcy o przekształceniu w spółkę prawa handlowego w formie aktu notarialnego