Raporty EBI

Brak odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 stycznia 2016 r.

Numer raportu: 1/2016
Data dodadnia: 4.01.2016

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. („Spółka”) informuje, że żaden z akcjonariuszy Spółki nie zarejestrował się na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 4 stycznia 2016 r., o którego zwołaniu Spółka informowała w dniu 8 grudnia 2015 r. raportem bieżącym nr 43/2015. W związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na ten dzień nie odbyło się.
Zarząd Spółki informuje, że w najbliższym możliwym terminie zostanie zwołane kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad jak w raporcie bieżącym nr 43/2015.

wholesale nike authentic jerseysPodstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę: