Raporty EBI

Emisja Obligacji serii A

Numer raportu: 8/2014
Data dodadnia: 1.04.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (Emitent, CDE S.A.) informuje, iż w dniu 31 marca 2014 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę o emisji do 1.500 szt. Obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej i emisyjnej każdej poszczególnej obligacji 1.000 zł. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach. Emisja obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje w liczbie 100 szt. w cenie emisyjnej, tj. na łączną wartość 100.000 zł. Środki pochodzące z emisji Obligacji zostaną przeznaczone przez CDE S.A. na realizację strategii Emitenta. Emitent zakłada, że dniem przydziału Obligacji serii A będzie dzień 11 kwietnia 2014 roku, zaś terminem wykupu Obligacji będzie dzień 11 kwietnia 2016 roku. Obligacje serii A będą oprocentowane wg stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 6,5 % p.p., okresy odsetkowe wynoszą sześć miesięcy. Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone.

Zarząd będzie ubiegał się o notowanie Obligacji serii A w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale Obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu
Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu