Raporty EBI

Harmonogram emisji akcji serii G z prawem poboru

Numer raportu: 31/2015
Data dodadnia: 8.09.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. („Emitent”) w związku z Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru (treść uchwały została opublikowana w raporcie bieżącym EBI nr 19/2015) informuje, iż akcjonariusze, którzy posiadali akcje Emitenta w dniu 31 lipca 2015 r. (dzień prawa poboru) będą uprawnieni do złożenia zapisów na akcje serii G Emitenta w terminach wskazanych w Memorandum Informacyjnym, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Emitenta do dnia 8 września 2015 r., o czym Emitent poinformuje również raportem bieżącym.
Poniżej Emitent wskazuje najistotniejsze daty związane z emisją. Pełen opis procedury oraz czynników ryzyka związanych z emisją zostanie zawarty w Memorandum Informacyjnym.
Prawa poboru nie będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu.
Dniem ustalenia prawa poboru był dzień 31 lipca 2015 r.
8 września 2015 r. – publikacja memorandum Informacyjnego
21 września 2015 r. – rozpoczęcie subskrypcji akcji serii G
21 września – 25 września 2015 r. – przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych
6 października 2015 r. – planowany przydział akcji serii G w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych (jeżeli jednak po rozpoczęciu oferty publicznej zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału akcji serii G, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, termin przydziału nie może przypaść wcześniej niż 2 dni po dniu podania do publicznej wiadomości tego aneksu)
7-9 października 2015 r. – przyjmowanie zapisów na akcje serii G nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami
12 października 2015 r. – przydział akcji serii G podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Emitenta (jeżeli jednak po rozpoczęciu oferty publicznej zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału akcji serii G, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, termin przydziału nie może przypaść wcześniej niż 2 dni po dniu podania do publicznej wiadomości tego aneksu)
Osoby uprawnione do złożenia zapisu na akcje serii G składają zapis na akcje serii G w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym prawa poboru zostały zapisane. Inwestorzy składający zapisy podstawowe i dodatkowe okazują w firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis odpowiednie dokumenty, zgodne z wymogami identyfikacji inwestorów obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej. Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji, o ile taką formę dopuszcza firma inwestycyjna przyjmująca zapis.
Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z wyżej podanych terminów z tym, że Emitent nie przewiduje skrócenia okresu przyjmowania zapisów na akcje serii G po rozpoczęciu subskrypcji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu