Raporty EBI

Informacja o przedterminowej spłacie kapitału obcego

Numer raportu: 7/2014
Data dodadnia: 29.03.2014

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego (dalej Emitent lub CDE S.A.) informuje, iż w dniu 28 marca 2014 r. w całości dokonał przedterminowej spłaty kapitału obcego, stanowiącego część wartości, jaką Emitent uiścił w celu realizacji zawartej umowy inwestycyjnej o łącznej wartości 795.000 zł, o której mowa w raporcie EBI 22/2013 z 25.10.2013 r.

Zarząd CDE S.A. podkreśla, iż zgodnie z zawartymi umowami, termin wymagalności pożyczek przypadał na dzień 24 kwietnia 2014 r. W związku z całkowitym zwrotem tych pożyczek dla Akcjonariuszy wraz z należnymi odsetkami przedmiotowe umowy wygasły.

Emitent uznał powyższą informację za istotną, gdyż w raporcie EBI 22/2013 z 25.10.2013 r. wskazano udział kapitału obcego w realizacji umowy o wartości przekraczającej 20 % kapitału własnego.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu
Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu