Raporty EBI

Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej

Numer raportu: 3/2014
Data dodadnia: 13.03.2014

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 marca 2014 r. nastąpiło zamknięcie transakcji na akcjach jednej ze spółek notowanych na rynku NewConnect w sektorze usługi obce. Decyzję o zamknięciu pozycji Zarząd podjął w celu ochrony zainwestowanego kapitału, mając na względzie warunki makroekonomiczne oraz nieznane Emitentowi przyczyny drastycznego spadku kursu w/w spółki w ostatnim okresie. Zarząd wskazuje, iż zamknięta transakcja wygenerowała dwucyfrowy zysk dla Emitenta.

Mimo, iż przychód z tytułu zamknięcia pozycji inwestycyjnej stanowi 15,14 % kapitałów własnych Emitenta (zgodnie ze stanem 31.12.2013 r.) Emitent uznał powyższą informację za istotną, z uwagi na to, iż ma ona znaczący wpływ na ostateczny wynik finansowy Spółki za I kwartał 2014 r oraz stanowiła znaczną wartość portfela Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu
Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu