Raporty EBI

Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej

Numer raportu: 10/2013
Data dodadnia: 14.05.2013

Zarząd Spółki informuje, że w dniu wczorajszym nastąpiło rozliczenie zamknięcia transakcji na akcjach Central European Distribution Corp (CEDC). W wyniku zamknięcia pozycji inwestycyjnej, Emitent poniósł stratę w kwocie 186.324,89 która równa jest wysokości 17,13% kapitałów własnych Emitenta (zgodnie ze stanem na 31.12.2012 r.). Powstała strata wynikła z tytułu zakupu akcji spółki Central European Distribution Corp (CEDC) notowanych na regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Decyzję w sprawie zakupu akcji spółki CEDC podjęto na podstawie pozytywnego raportu za III kwartał 2012 r. opublikowanego przez spółkę CEDC. Dnia 12 kwietnia 2013 r. akcje, które CEDC wprowadził do obrotu na polskiej giełdzie, zostały zawieszone w obrocie na GPW od dnia 15 kwietnia 2013 r. W celu zminimalizowania straty i wykazania straty podatkowej Emitent dokonał z sukcesem skomplikowanych czynności przeniesienia akcji na rynek amerykański OTC Markets, celem ich sprzedaży i odzyskania części zainwestowanego kapitału w obliczu ryzyka anulowania akcji przez amerykański sąd upadłościowy w dniu 13 maja 2013 r.

W dniu 13 maja 2013 r. sąd upadłościowy United States Bankruptcy Court for the District of Delaware zaakceptował plan naprawczy skutkujący anulowaniem akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy. Dzięki podjętym wcześniej działaniom konsekwencje tej decyzji nie dotkną CDE S.A., która uchroniła część zainwestowanego kapitału.

Emitent uznał wskazaną stratę za istotną z uwagi na to, iż ma ona znaczący wpływ na ostateczny wynik finansowy Spółki w I i II kwartale 2013 r. Niemniej jednak Zarząd Spółki podkreśla, że dokonał wszelkich skomplikowanych czynności w celu ochrony zainwestowanego kapitału.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu