Raporty EBI

Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

Numer raportu: 24/2015
Data dodadnia: 13.08.2015

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (“Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”). Wskazane naruszenie dotyczy terminu publikacji raportu bieżącego o zbyciu aktywów o istotnej wartości, który został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13 sierpnia 2015 r., natomiast zbycie aktywów zostało ostatecznie dokonane w dniu 30 lipca 2015 r.
Zarząd Spółki informuje, że nieprzekazanie raportu w terminie było wynikiem przeoczenia, a Spółka dołoży wszelkich starań aby nie dopuścić do wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości.

Podstawa prawna:
pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu