Raporty EBI

Komunikat o rejestracji w KDPW jpp akcji Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.

Numer raportu: 21/2015
Data dodadnia: 27.07.2015

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 22 lipca 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) podjął uchwałę nr 477/15, na mocy której postanowił zarejestrować 5.200.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 r., dla których dniem prawa poboru jest 31 lipca 2015 r., oraz oznaczyć je kodem PLCDE0000028.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu