Raporty EBI

KOREKTA raportu nr 3/2014 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej

Numer raportu: 4/2014
Data dodadnia: 20.03.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: Spółka) przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 3/2014 z dnia 13.03.2014 r. Zarząd Spółki uznał, że treść raportu wymaga uzupełnienia, aby zapewnić inwestorom bardziej kompletną informację umożliwiającą pełną ocenę wpływu transakcji na sytuację finansową Emitenta.

Treść raportu przed korektą:
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 marca 2014 r. nastąpiło zamknięcie transakcji na akcjach jednej ze spółek notowanych na rynku NewConnect w sektorze usługi obce. Decyzję o zamknięciu pozycji Zarząd podjął w celu ochrony zainwestowanego kapitału, mając na względzie warunki makroekonomiczne oraz nieznane Emitentowi przyczyny drastycznego spadku kursu w/w spółki w ostatnim okresie. Zarząd wskazuje, iż zamknięta transakcja wygenerowała dwucyfrowy zysk dla Emitenta.

Mimo, iż przychód z tytułu zamknięcia pozycji inwestycyjnej stanowi 15,14 % kapitałów własnych Emitenta (zgodnie ze stanem 31.12.2013 r.) Emitent uznał powyższą informację za istotną, z uwagi na to, iż ma ona znaczący wpływ na ostateczny wynik finansowy Spółki za I kwartał 2014 r oraz stanowiła znaczną wartość portfela Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu po korekcie:
Zarząd Spółki informuje, że w dniach 11 i 12 marca 2014 r. sprzedał w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect akcje spółki United S.A. za łączną kwotę 386.663,07 , ze średnią ceną zbycia 0,3186 zł.

Decyzję o zamknięciu pozycji Zarząd podjął w celu ochrony zainwestowanego kapitału, mając na względzie warunki makroekonomiczne oraz nieznane Emitentowi przyczyny drastycznego spadku kursu w/w spółki w ostatnim okresie.

Zarząd wskazuje, iż zamknięta transakcja w odniesieniu do ceny nabycia akcji wygenerowała zysk 108.159,37 zł. brutto dla Emitenta, jednak Zarząd wskazuje równocześnie, że wartość ewidencyjna akcji w księgach rachunkowych na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 3.046.749,06 zł. Spółka z tytułu zamkniętej pozycji wykaże w I kwartale 2014 r. stratę księgową w wysokości 2.656.912,01 zł. Zarząd wskazuje, że ostateczny wynik Spółki za I kwartał 2014 r. zostanie przekazany w raporcie kwartalnym i wpływ na niego będą miały także inne transakcje i zdarzenia, które wystąpiły w bieżącym kwartale.

Emitent uznał powyższą informację za istotną, z uwagi na fakt, iż ma ona znaczący wpływ na ostateczny wynik finansowy Spółki za I kwartał 2014 r oraz stanowiła znaczną wartość portfela Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu
Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu