Raporty EBI

Nabycie aktywów o istotnej wartości

Numer raportu: 14/2015
Data dodadnia: 19.05.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: „Emitent”), informuje iż na podstawie zlecenia pakietowego w dniu 18.05.2015 r. nabył aktywa o istotnej wartości.

Przedmiotem nabycia jest 2.200.000 akcji spółki Letus Capital S.A.
Inwestycja została dokonana z posiadanej przez Emitenta nadwyżki finansowej na przepływach pieniężnych w rachunku maklerskim. Łączna kwota inwestycji wyniosła 836.000,00 zł.
Nabyte aktywa są istotnej wartości dla Emitenta, gdyż przekraczają 20% kapitałów własnych Emitenta, wykazanym w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta (raport okresowy za I kwartał 2015 r.).

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu