Raporty EBI

Objęcie akcji w ramach umowy inwestycyjnej

Numer raportu: 25/2013
Data dodadnia: 2.12.2013

W związku z rejestracją przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki INVENTI S.A. o kwotę 830.000 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych), w wyniku emisji 8.300.000 (osiem milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji serii N, Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w ramach wykonania umowy inwestycyjnej z dnia 24 października 2013 r. (o której Emitent informował raportem bieżącym 22/2013) Spółka objęła 5.300.000 sztuk akcji serii N spółki INVENTI S.A. o łącznej wartości 795.000 zł.

Emitent uznał wskazaną umowę za istotną z uwagi na przekroczenie przez jej wartość 20% kapitałów własnych.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu