Raporty EBI

Podsumowanie subskrypcji akcji serii F

Numer raportu: 32/2014
Data dodadnia: 20.11.2014

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, iż zakończył subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii F, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z Uchwałą podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane o kwotę nie wyższą niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w wyniku emisji nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Emitent informuje, iż zapłata z tytułu umowy objęcia akcji serii F nastąpiła poprzez uznanie rachunku Spółki.
Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO:
1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji – 17.10.2014-20.11.2014
2. data przydziału instrumentów finansowych – 20.11.2014
3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją – 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy)
4. stopa redukcji – redukcja nie wystąpiła
5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy)
6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1,02 zł (jeden złoty dwa grosze) za akcję
7. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją – 2
8. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 2
9. nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) – Emitent nie zawierał umów o subemisję
10. określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
a. przygotowanie i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł,
b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł,
c. sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,
d. promocja oferty – 0,00 zł.
11. Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym – zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 1-10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu