Raporty EBI

Przydział akcji serii G i informacje podsumowujące subskrypcję

Numer raportu: 34/2015
Data dodadnia: 6.10.2015

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii G, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 r. w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w związku z dokonanym w dniu 6 października 2015 r. przydziałem akcji, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

cheap jerseys wholesale authentic
fake oakleys cheap
cheap oakleys sale
cheap jerseys
Cheap Michael Kors Store
cheap oakleys

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 września 2015 r., natomiast zamknięcie w dniu 25 września 2015 r.
2. Data przydziału instrumentów finansowych:
6 października 2015 r.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją objętych było 98.800.000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 97.587.157 (dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem)sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii G zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii G złożono 53 zapisy podstawowe na 20.570.987 akcji oraz złożono 3 zapisy dodatkowe na 77.016.170 akcji. Zarząd Spółki wskazuje, że nie oferował akcji nieobjętych zapisami podstawowymi i dodatkowymi. Oznacza to, że objętych zostało łącznie 97.587.157 akcji.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Przydział akcji został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami, opisanymi w pkt 7 powyżej.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10. Łączne określenie kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły ok. 84.000,00 zł, w podziale na następujące koszty:
a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000,00 zł
b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł
c. sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000,00 zł
d. promocji oferty: 0,00 zł
e. inne koszty (opłaty na rzecz instytucji rynku kapitałowego, opłaty notarialne, podatki i inne): 64.000,00 zł.
11. Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Z uwagi na to, że akcje emitowane były w cenie nominalnej, koszty emisji zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

    • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu