Raporty EBI

Realizacja istotnej umowy

Numer raportu: 33/2014
Data dodadnia: 28.11.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 29/2014 z dnia 6 listopada 2014 r., informuje iż doszło do realizacji umowy wskazanej w przedmiotowym komunikacie.
Emitent pozyskał na rzecz podmiotu z siedzibą w Londynie (dalej: „Kontrahent”) podmiot posiadający aktywa związane z branżą logistyczną o wartości w przedziale 45.000.000,00 zł – 65.000.000,00 zł. Kontrahent systematycznie zwiększa zaangażowanie w ten podmiot, co umożliwi mu w najbliższym czasie możliwość wpływu na strategiczne decyzje operacyjne tego podmiotu. Podmiot posiadający aktywa związane z branżą logistyczną jest spółką notowaną na rynku głównym.
Realizacja umowy spowodowała jej wygaśnięcie, jednakże w związku z profesjonalnym i niezwłocznym pozyskaniem na rzecz Kontrahenta wskazanego w umowie podmiotu Strony nie wykluczają kolejnych umów inwestycyjnych lub nawiązania stałej współpracy. O ewentualnych kolejnych umowach z Kontrahentem Emitent poinformuje odrębnym komunikatem.

Kontrahent nie wyraził zgody na publikacje danych.
Jednocześnie Emitent informuje, że realizuje wszystkie umowy oraz zobowiązania zgodnie z określonym harmonogramem oraz zgodnie z jego najlepszą wiedzą w zakresie jej działalności nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby stanowić zagrożenie dla sytuacji finansowej Emitenta, jej działalności gospodarczej oraz perspektyw rozwoju.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu