Raporty EBI

Realizacja postanowień z listu intencyjnego

Numer raportu: 26/2014
Data dodadnia: 24.10.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż do dnia 24.10.2014 r. nastąpiła realizacja postanowień listu intencyjnego zawartego z podmiotem z USA (raport EBI 24/2014), który nie wyraził zgody na upublicznienie danych. Dokapitalizowanie Spółki nastąpiło przelewem na kwotę 510.000 zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy złotych) z tytułu umowy objęcia akcji emisji serii F uchwalonej w dniu 30.06.2014 r. podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:
§3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu