Raporty EBI

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Numer raportu: 35/2014
Data dodadnia: 12.12.2014

Zarząd spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: Emitent), informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 10 grudnia 2014 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 445.000,00 zł do kwoty 520.000,00 zł, tj. o kwotę 75.000,00 zł. Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane poprzez emisję 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, która została dokonana na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku.
Emitent informuje, że po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 6.200.000.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu