Raporty EBI

Rejestracja zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Numer raportu: 11/2016
Data dodadnia: 16.05.2016

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”), niniejszym informuje o powziętej informacji, że na mocy stosownego postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 16 maja 2016 r. w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki dokonano rejestracji zmiany treści Statutu Spółki poprzez wpisanie nowej siedziby Spółki.
Aktualna siedziba Spółki to Warszawa, adres: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.
Zmiana siedziby Spółki została podjęta podczas obrad walnego zgromadzenia, które odbyło się 3 lutego 2016 r.
Tekst jednolity Statutu Spółki obejmujący zmianę siedziby Spółki został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2016 z dnia 4 lutego 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu