Raporty EBI

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Numer raportu: 14/2014
Data dodadnia: 30.06.2014

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 r. powziął informację o rezygnacji Pana Ernesta Bednarowicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. Pan Ernest Bednarowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r. Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki podyktowana jest podjęciem pracy w Spółce, w której Skarb Państwa na dzień złożenia rezygnacji jest jedynym akcjonariuszem. W związku z tym, iż Spółka zaliczana jest do podmiotów przemysłowego potencjału obronnego polityka władz Spółki stanowi, że zasiadanie w organach spółek, w których Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem jest niemożliwe. Zarząd Spółki dziękuje Panu Ernestowi Bednarowiczowi za dotychczasową współpracę.

Podstawa prawna: 

§3 ust.2 pkt.11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.  

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu
  • Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu