Raporty EBI

Rozwiązanie istotnej umowy

Numer raportu: 10/2015
Data dodadnia: 22.04.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 8/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r., informuje iż doszło do rozwiązania umowy wskazanej w przedmiotowym komunikacie.
Powodem rozwiązania umowy jest upływ czasu na jaki została zawarta.
W związku z rozwiązaniem umowy strony nie mają wobec siebie żadnych roszczeń i zobowiązań.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu