Raporty EBI

Rozwiązanie istotnej umowy

Numer raportu: 33/2015
Data dodadnia: 23.09.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 30/2014 z dnia 13 listopada 2014 r., informuje iż zawarł porozumienie dotyczące rozwiązania umowy wskazanej w przedmiotowym komunikacie.
W związku z rozwiązaniem umowy strony nie mają wobec siebie żadnych roszczeń i zobowiązań.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu