Raporty EBI

Rozwiązanie istotnej umowy

Numer raportu: 34/2014
Data dodadnia: 28.11.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 5/2014 z dnia 22 marca 2014 r., informuje iż doszło do rozwiązania za porozumieniem stron umowy wskazanej w przedmiotowym komunikacie. 
Powodem rozwiązania umowy są zmiany właścicielskie, które zaszły po stronie Kontrahenta Emitenta oraz zmiana sentymentu dotycząca ryzyka inwestycji na rynku obligacji korporacyjnych.
W związku z rozwiązaniem umowy jej strony nie mają wobec siebie żadnych roszczeń i zobowiązań. Jednocześnie zarząd informuje, iż koszty wynikające z umowy zostały całkowicie pokryte przez Kontrahenta.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu