Raporty EBI

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 8/2015
Data dodadnia: 14.04.2015

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. informuje o rozwiązaniu umowy ze spółką INC S.A., której przedmiotem było pełnienie przez INC S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy (w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect) dla Spółki na potrzeby wprowadzenia 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda do obrotu na rynku NewConnect.
Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż prowadzi negocjacje z innymi podmiotami świadczącymi usługi autoryzowanego doradcy. O zawarciu umowy z innym autoryzowanym doradcą na potrzeby wprowadzenia akcji serii F Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu