Raporty EBI

Tekst jednolity Statutu Spółki CDE S.A.

Numer raportu: 17/2014
Data dodadnia: 12.08.2014

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: “Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2014 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu rejestracji wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A., uchwalonych podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2014 r.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zarejestrowane przez Sąd zmiany.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu
  • Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu