Raporty EBI

Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G

Numer raportu: 42/2015
Data dodadnia: 6.12.2015

Zarząd Athos Venture Capital S.A. (dawniej: Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.) („Spółka”) informuje, iż otrzymał Uchwałę nr 824/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na podstawie której postanowiono zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 97.587.157 (dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu