Raporty EBI

Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G

Numer raportu: 36/2015
Data dodadnia: 22.10.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał Uchwałę nr 698/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na podstawie której postanowiono zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 97.587.157 (dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz nadać im kod PLCDE0000044.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu