Raporty EBI

Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F

Numer raportu: 11/2015
Data dodadnia: 12.05.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 11 maja 2015 r. na podstawie Uchwały Nr 445/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzono do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu