Raporty EBI

Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii B, C, D i E

Numer raportu: 3/2012
Data dodadnia: 15.03.2013

Zarząd Spółki informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 285/2013 z dnia 15 marca 2013 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B,
2) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C,
3) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii D,
4) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu