Raporty EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii F

Numer raportu: 13/2015
Data dodadnia: 19.05.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 18 maja 2015 r. na podstawie Uchwały Nr 469/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczono pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta. Zarząd Giełdy postanowił określić 20 maja 2015 r. jako pierwszy dzień notowania 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu