Raporty EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E

Numer raportu: 4/2013
Data dodadnia: 22.03.2013

Zarząd Spółki informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 302/2013 z dnia 21 marca 2013 r. postanowił określić dzień 25 marca 2013 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

– 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B,

– 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C,

– 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii D,

– 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,

oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLCDE0000010“. Akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skrócona „CDE” i oznaczeniem „CDE”.

Podstawa prawna: § 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu