Raporty EBI

Zakończenie subskrypcji obligacji serii A

Numer raportu: 10/2014
Data dodadnia: 12.04.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (Emitent) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji serii A i dokonaniu przydziału obligacji.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 31 marca 2014 roku, data zakończenia subskrypcji: 11 kwietnia 2014 roku;
2) Data przydziału obligacji: 11 kwietnia 2014 roku;
3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 380 obligacji na okaziciela serii A;
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła
5) Liczba obligacji serii A, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 380;
6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1.000 zł za jedną obligację;
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: obligacje serii A przydzielono 5 inwestorom;
8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji serii A nie uczestniczyli subemitenci;
9) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii A – żadne koszty nie wystąpiły.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu
Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu