Raporty EBI

Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie

Numer raportu: 18/2013
Data dodadnia: 30.08.2013

Zarząd Spółki informuje, że uzyskał informację, iż wniosek Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. znalazł się na liście wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjna Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. W ramach projektu zostanie przygotowane oprogramowanie dostosowane indywidualnie do potrzeb CDE S.A. Celem projektu jest stworzenie aplikacji, która pozwoli na automatyzację procesów biznesowych z kluczowymi partnerami Wnioskodawcy – autoryzowanymi doradcami świadczącymi usługi w zakresie wprowadzania podmiotów gospodarczych na rynek równoległy Giełdy Papierów Wartościowych – New Connect. Projekt realizowany będzie w czterech etapach, z których każdy będzie trwał jeden kwartał, co daje łącznie rok na budowę oraz wdrożenie systemu. Pierwszy etap projektu rozpocznie się 1 stycznia 2014 r. Wartość projektu oszacowana została na 686.700,00 PLN, natomiast kwota dofinansowania wynosi 480.690,00, tj. 70% całkowitej kwoty jego realizacji. Zdarzenie uznane została za istotne z uwagi na fakt, że realizacja wskazanego projektu jest jednym z elementów rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności, CDE S.A. jest w pełni gotowy do realizacji przedmiotowego projektu, a wartość dofinansowania przekraczała będzie 20% kapitałów własnych Emitenta. Emitent zaznacza, że przekaże oddzielny raport z informacją o podpisaniu bądź nie ostatecznej umowy o dofinansowanie. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” .

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu