Raporty EBI

Zawarcie istotnej umowy

Numer raportu: 5/2014
Data dodadnia: 22.03.2014

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: Emitent, CDE S.A.) informuje, że w dniu 21 marca 2014 roku zawarł umowę dotyczącą pośrednictwa przy pozyskiwaniu inwestorów zainteresowanych dokapitalizowaniem Spółki specjalizującej się w zarządzaniu wierzytelnościami i udzielaniu finansowania dłużnego podmiotom sektora opieki medycznej (dalej: Spółka). Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z wiedzą Emitenta Spółka planuje pozyskać do 50 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do 31.12.2014 r. W tym celu Emitent podejmie próbę pozyskania inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych dla Spółki w ramach oferty prywatnej.

Z tytułu realizacji przedmiotowej umowy CDE S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2,9% brutto od kwoty każdorazowo zainwestowanego kapitału w Spółkę przez inwestorów pozyskanych za pośrednictwem Emitenta.

Emitent uznał wskazaną umowę za istotną z uwagi na przewidywany znaczący wpływ na wyniki finansowe Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. w trakcie trwania umowy.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu
Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu