Raporty EBI

Zawarcie istotnej umowy

Numer raportu: 29/2014
Data dodadnia: 6.11.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 6 listopada 2014 r. zawarł umowę z podmiotem z siedzibą w Londynie, który nie wyraził zgody na publikację danych (Kontrahent). Przedmiotem umowy jest pozyskanie na rzecz Kontrahenta podmiotu posiadającego aktywa związane z branżą logistyczną o wartości w przedziale 45.000.000,00 zł – 65.000.000,00 zł. Pozyskanie podmiotu zostanie dokonane poprzez zakup przez Kontrahenta znacznego pakietu akcji (udziałów) podmiotu, który umożliwi Kontrahentowi wpływ na strategiczne decyzje operacyjne tego podmiotu lub przez wykupienie potencjalnych zobowiązań tego podmiotu celem jego oddłużenia (wstąpienie w miejsce wierzyciela tego podmiotu).

Emitent uznał wskazaną umowę za istotną z uwagi skalę przedsięwzięcia wynikającego z przedmiotowej umowy, wolumen transakcji, który może mieć wpływ na wyniki finansowe Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. w trakcie realizacji umowy oraz potencjalnie długotrwały okres trwania umowy (umowa została zawarta na czas nieokreślony), który może istotnie wpłynąć na ostateczne wynagrodzenie Emitenta wynikające z tej umowy, gdyż zostało ono określone w roboczogodzinach.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu