Raporty EBI

Zawarcie istotnej umowy

Numer raportu: 30/2014
Data dodadnia: 13.11.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 13 listopada 2014 r. zawarł umowę z większościowymi akcjonariuszami spółki notowanej na Rynku Głównym GPW w Warszawie S.A. – Fota S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni (dalej: Kontrahent). Kontrahent posiada pakiet akcji uprawniający do ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu Fota S.A w upadłości układowej.
Przedmiotem umowy jest pośrednictwo w pozyskaniu na rzecz Kontrahenta inwestora lub inwestorów zainteresowanych nabyciem wszystkich posiadanych przez Kontrahenta akcji spółki Fota S.A. w upadłości układowej.
Emitent informuje, iż prowadzi zaawansowane negocjacje ze szwajcarskim funduszem (dalej: Inwestor), który jest zainteresowany nabyciem pakietu akcji posiadanych przez Kontrahenta. Warunkiem podjęcia przez Inwestora pozytywnej decyzji inwestycyjnej jest porozumienie się Inwestora z instytucjami finansowymi będącymi wierzycielami spółki Fota S.A. w upadłości układowej. Potencjalny Inwestor jest podmiotem prowadzącym inwestycje na terenie całej Europy.
Emitent uznał wskazaną umowę za istotną z uwagi skalę przedsięwzięcia wynikającego z przedmiotowej umowy oraz proces zaawansowania w pozyskaniu Inwestora, co stwarza możliwość niezwłocznej realizacji wskazanej w niniejszym raporcie umowy.
Informacja o ewentualnej realizacji umowy zostanie przekazana oddzielnym komunikatem.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu