Raporty EBI

Zawarcie istotnej umowy

Numer raportu: 8/2013
Data dodadnia: 23.04.2013

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2013 roku zawarł umowę ramową dotyczącą współpracy przy pozyskiwaniu kapitału dla spółki notowanej na rynku regulowanym GPW (dalej: Spółka). Umowa została zawarta na 2 lata.
Na podstawie zawartej umowy ramowej Emitent podejmie działania mające na celu pozyskanie kapitału (udziałowego lub dłużnego) z przeznaczeniem na rozwój obecnych i finansowanie kolejnych inwestycji realizowanych przez Spółkę w obszarze odnawialnych źródeł energii.
Z tytułu realizacji przedmiotowej umowy Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2,9% od kwoty każdorazowego pozyskania kapitału.
Emitent uznał wskazaną umowę za istotną z uwagi na przewidywany znaczący wpływ na wyniki finansowe Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. w trakcie trwania umowy.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu