Raporty EBI

Zawarcie listu intencyjnego

Numer raportu: 24/2014
Data dodadnia: 8.10.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: Spółka, Emitent, CDE S.A.) informuje, iż w dniu 07.10.2014 r. został zawarty list intencyjny z podmiotem z USA, który do dnia ziszczenia się zobowiązania, o którym mowa niżej, nie wyraził zgody na publikację danych. Zawarty list intencyjny daje Emitentowi możliwość współpracy w zakresie reprezentacji i promocji polskich przedsiębiorstw na rynku publicznym oraz wśród instytucji finansowych w USA.
Jednocześnie podmiot ten zobowiązuje się do dokapitalizowania CDE S.A. w okresie najbliższych 30 dni o kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł i nie wyklucza dalszego dofinansowania Spółki. Sposób dokapitalizowania zostanie określony odrębną umową.
Emitent uznał wskazany list intencyjny za istotny z uwagi na podjęcie przez Spółkę działalności w nowym obszarze.

Podstawa prawna:
§3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski- Wiceprezes Zarządu