Raporty EBI

Zawarcie umów o ograniczenie zbywalności akcji emitenta

Numer raportu: 6/2013
Data dodadnia: 29.03.2013

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do pojawiających się zapytań inwestorów, informuje iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do siedziby Spółki następujące umowy typu “lock-up” podpisane przez:

1. Alina Przyborowska-Bednarowicz
Przedmiotem umowy lock-up z datą 29.03.2013 r. jest 182.000 szt. akcji serii B Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 30.09.2013 r. oraz 1.000.000 szt. akcji serii C Emitenta, a ograniczenie obowiązuje do 25.03.2014 r. Akcje serii A, które są w posiadaniu Prezesa Zarządu są akcjami imiennymi niedopuszczonymi do obrotu.

2. INVESTconGroup S.A.
Przedmiotem umowy lock-up z datą 29.03.2013 r. jest 500.000 szt. akcji serii B Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 30.09.2013 r.

3. Marek Karpiński
Przedmiotem umowy lock-up z datą 29.03.2013 r. jest 400.000 szt. akcji serii D Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 30.09.2013 r.

4. Karim Al.Srag
Przedmiotem umowy lock-up z datą 29.03.2013 r. jest:
– 30.000 szt. akcji serii B Emitenta
– 280.000 szt. akcji serii D Emitenta
a ograniczenie obowiązuje do dnia 30.09.2013 r.

5. Akcjonariusze posiadający poniżej 5% głosów na NWZA Emitenta
Przedmiotem umowy lock-up z datą 29.03.2013 r. jest 270.000 szt. akcji Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 30.09.2013 r.

Łącznie umową ograniczenia zbywalności zostało objętych 2.662.000 szt. akcji serii B, C, D stanowiących razem z niewprowadzoną do obrotu serią A 82,29 % walorów Emitenta.
Akcji nie objętych umową lock-up w wolnym obrocie jest 788.000 sztuk, stanowiących 17,71 % wszystkich akcji spółki oraz 22,84% akcji wprowadzonych do obrotu.

Na mocy tychże umów ograniczenia zbywalności akcji Emitenta, ww. Akcjonariusze zobowiązali się w terminie od daty podpisania przedmiotowych umów przez okres do 30 września 2013 r., a w przypadku serii C do 25 marca 2014 r. nie dokonywać jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających obejmujących w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązanie do niezbywania lub nieobciążania akcji Spółki, pod rygorem kar pieniężnych.

Spółka wskazuje, że liczba akcji objęta umowami typu lock-up wynika z zamiaru zachowania przez spółkę odpowiedniego poziomu free-float, w szczególności celem zachowania standardów free-float wprowadzonych przez Organizatora ASO.

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu