Raporty EBI

Zawarcie umowy o dofinansowanie

Numer raportu: 20/2013
Data dodadnia: 21.10.2013

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21.10.2013 r. podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjna Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Emitent informował o zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie raportem bieżącym nr 18/2013 z dnia 30.08.2013 r.

W ramach projektu zostanie przygotowane oprogramowanie dostosowane indywidualnie do potrzeb CDE S.A. Celem projektu jest stworzenie aplikacji, która pozwoli na automatyzację procesów biznesowych z kluczowymi partnerami Wnioskodawcy – autoryzowanymi doradcami świadczącymi usługi w zakresie wprowadzania podmiotów gospodarczych na rynek równoległy Giełdy Papierów Wartościowych – NewConnect. Projekt realizowany będzie w czterech etapach, z których każdy będzie trwał jeden kwartał, co daje łącznie rok na budowę oraz wdrożenie systemu. Pierwszy etap projektu rozpocznie się 1 stycznia 2014 r. Wartość projektu oszacowana została na 686.700,00 PLN, natomiast kwota dofinansowania wynosi 480.690,00, tj. 70% całkowitej kwoty jego realizacji.

Zdarzenie uznane zostało za istotne z uwagi na fakt, że wartość dofinansowania przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu