Raporty EBI

Zbycie aktywów o istotnej wartości

Numer raportu: 6/2015
Data dodadnia: 26.03.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: „Emitent”), informuje iż w dokonał zbycia aktywów o istotnej wartości – akcji jednego z liderów sektora bankowego w Polsce, spółki notowanej w indeksie giełdowym WIG20, o których nabyciu Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 10 marca 2015 r.
Emitent dokonał zbycia aktywów ze stratą na poziomie poniżej 1%, łącznie z kosztami prowizji domu maklerskiego.
Decyzja o zbyciu przedmiotowych aktywów oparta została na bazie zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, które zostały podane do publicznej wiadomości w dniu 24 marca 2015 r., a dotyczyły zaleceń nadzorczych w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku za 2014 r. przez banki, które udzielały kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa ingerencja KNF jest całkowicie niezrozumiała i do czasu jej wyjaśnienia Emitent nie będzie inwestować w papiery wartościowe sektora bankowego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu