Raporty EBI

Zbycie aktywów o istotnej wartości

Numer raportu: 5/2015
Data dodadnia: 25.03.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: „Emitent”), informuje iż dokonał zbycia aktywów o istotnej wartości – akcji spółki działającej w branży elektroniki, w tym produkcji elementów wykorzystywanych przy pozyskiwaniu alternatywnych źródeł energii, o których nabyciu Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r.
Zakończona inwestycja będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta ze względu na zmniejszenie wartości posiadanych aktywów, które może przekroczyć 20% kapitałów własnych Emitenta.
Jednocześnie Emitent informuje, że uzyskał dodatnią stopę zwrotu z inwestycji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu