Raporty EBI

Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.

Numer raportu: 2/2018
Data dodadnia: 9.01.2018

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A., w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Spółka informowała w raporcie EBI nr 12/2017 z dna 29 grudnia 2017 r. oraz w związku z otrzymanym żądaniem od akcjonariusza, o którym Spółka informowała raportem EBI nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r., Spółka przekazuje w załączeniu zaktualizowaną treść ogłoszenia, projektów uchwał, formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowanych zmian Statutu Spółki, które uwzględniają żądanie akcjonariusza.

Nowy porządek obrad został zaktualizowany o jeden projekt uchwały: uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA_-_zaktualizowany-2
Proponowane_zmiany_tresci_Statutu_Spolki_Athos_Venture_Capital_SA_-_zaktualizow-3
ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_styczen_2018_-_zaktualizowane-0
projekty_uchwal_na_walne_zgromadzenie_-_styczen_2018_-_zaktualizowane-1

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu