Raporty ESPI

Kierunkowe plany rozwoju Spółki

Numer raportu: 21/2017
Data dodadnia: 29.12.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent_, informuje, że w dniu dzisiejszym zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 stycznia 2018 r. _raportem ESPI nr 20/2017_, które w porządku obrad zawiera m.in. zmianę przedmiotu działalności.

Zarząd Emitenta rekomenduje zmianę przedmiotu działalności poprzez rozpoczęcie działalności w obszarze rozwoju rozwiązań technologicznych – ze szczególnym uwzględnieniem technologii wirtualnej rzeczywistości _VR_ – dla sektora medycznego.
Głównymi obszarami działalności Spółki miałyby być:
– tworzenie symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości, ze szczególną koncentracją na edukację z zakresu medycyny klinicznej i estetycznej;
– wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie symulatorów VR oraz
– produkty i usługi skierowane do instytutów naukowych i szkoleniowych _m.in. uniwersytetów medycznych_, stowarzyszeń medycznych oraz firm produkujących urządzenia medyczne.

Realizacja ww. planów rozwoju będzie możliwa po zaakceptowaniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmiany przedmiotu działalności.
Niezwłocznie po skutecznym podjęciu uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności, Zarząd rozpocznie prace nad przygotowaniem i opublikowaniem szczegółowej strategii rozwoju Spółki. Jednocześnie, w takiej sytuacji, zostaną podjęte działania w celu cofnięcia wniosku o wpis do rejestru zarządzających alternatywną spółka inwestycyjną _ASI_, a w przypadku wpisania do tego rejestru – złożenia wniosku o wykreślenie z tego rejestru.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu