Raporty ESPI

Korekta raportu bieżącego nr 1/2014/KNF – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.

Numer raportu: 1/2014/KNF
Data dodadnia: 12.04.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: Spółka) przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI nr 1/2014/KNF z dnia 12.04.2014r.

Treść raportu przed korektą:
“Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Marka Karpińskiego o następującej treści:”

Treść raportu po korekcie:
Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Marka Karpińskiego o następującej treści:
“Jako akcjonariusz Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A., Marek Karpiński (Zawiadamiający), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o:
1. Zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów poniżej progu 5 % Spółce Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. poprzez zbycie w dniu 7.04.2014 r. 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) sztuk akcji spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. na rynku NewConnect.
2. Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 280.000 sztuk akcji Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. dających 280.000 głosów, co stanowi 6,30 % udział w kapitale oraz 5,14 % udział w głosach na WZA w Spółce Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
3.Po dokonaniu transakcji Zawiadamiający posiada 250.000 sztuk akcji Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. dających 250.000 głosów, co stanowi 5,62 % udział w kapitale oraz 4,59 % udział w głosach na WZA w Spółce Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
4. Zawiadamiający nie wyklucza ani dalszego zwiększania ani zmniejszania udziału w Spółce Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.
5. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje spółki.
6. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.”.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące Spółkę:
Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu
Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu