Raporty ESPI

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Numer raportu: 9/2015
Data dodadnia: 30.06.2015

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu, przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2015 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Alina Przyborowska – Bednarowicz posiadająca łącznie 1.050.000 akcji, w tym 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję oraz 50.000 akcji zwykłych na okaziciela dających łącznie 2.050.000 głosów, co stanowiło 89,52 % ogólnej liczby głosów na ZWZA i 33,06 % głosów ogółem w Spółce,

2. Mariusz Wójcicki posiadający 220.000 akcji zwykłych na okaziciela dających łącznie 220.000 głosów, co stanowiło 9,61 % ogólnej liczby głosów na ZWZA i 3,55 % głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu