Raporty ESPI

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Numer raportu: 7/2016
Data dodadnia: 1.07.2016

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
Barbara Joanna Wiaderek posiadająca łącznie 92.000.000 akcji Spółki, w tym 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję dających łącznie 2.000.000 głosów oraz 91.000.000 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 91.000.000 głosów, posiadająca łącznie 93.000.000 głosów, co stanowiło 98,94 % ogólnej liczby głosów na WZA i 89,61 % głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu