Raporty ESPI

Otrzymanie korekty zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Numer raportu: 8/2017
Data dodadnia: 15.05.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_ informuje, iż w dniu 15 maja 2017 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pani Barbary Wiaderek pismo zawierające korektę zawiadomienia z dnia 16 marca 2017 r. o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, o którym Spółka informowała raportem ESPI nr 4/2017 z dnia 20 marca 2017 r.

Treść zawiadomienia:
“Barbara Joanna Wiaderek _dalej: Zawiadamiająca_, w związku z zawiadomieniem z dnia 16 marca 2017 r. przekazuję korektę przedmiotowego zawiadomienia.

Dotychczasowa treść zawiadomienia:
“Barbara Joanna Wiaderek _dalej: Zawiadamiająca_, pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _t.j. Dz. U. 2016, poz. 1639, z późn. zm._ _dalej: ustawa o ofercie_ zawiadamia o:
1. Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce ATHOS VENTURE CAPITAL S.A. poniżej progu 5% _75%, 50%, 331⁄3%, 33%, 25%, 20%, 15%, 10%_ w wyniku sprzedaży w dniu 13 marca 2017 r. umową cywilnoprawną 91.000.000 sztuk akcji Spółki ATHOS VENTURE CAPITAL S.A.
2. Przed dokonanym zbyciem Zawiadamiająca posiadała 92.000.000 sztuk akcji, w tym 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2:1, które dawały 1,93% w ogólnej liczbie głosów w Spółce ATHOS VENTURE CAPITAL S.A. oraz 91.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, które dawały 87,68% w ogólnej liczbie głosów w Spółce ATHOS VENTURE CAPITAL S.A., co łącznie dawało 89,61% w ogólnej liczbie głosów w Spółce ATHOS VENTURE CAPITAL S.A
3. Po dokonaniu zbycia Zawiadamiająca posiada 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2:1, które uprawniają do 1,93% w ogólnej liczbie głosów w Spółce ATHOS VENTURE CAPITAL S.A.
4. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Spółki ATHOS VENTURE CAPITAL S.A.
5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.
6. Okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 ustawy o ofercie – nie dotyczy.”

Treść zawiadomienia po korekcie:
“Barbara Joanna Wiaderek _dalej: Zawiadamiająca_, pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _t.j. Dz. U. 2016, poz. 1639, z późn. zm._ _dalej: ustawa o ofercie_ zawiadamia o:
1. Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce ATHOS VENTURE CAPITAL S.A. poniżej progu 5% _75%, 50%, 331⁄3%, 33%, 25%, 20%, 15%, 10%_ w wyniku sprzedaży w dniu 13 marca 2017 r. umową cywilnoprawną 91.000.000 sztuk akcji Spółki ATHOS VENTURE CAPITAL S.A.
2. Przed dokonanym zbyciem Zawiadamiająca posiadała łącznie 92.000.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 89,51% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 93.000.000 głosów w Spółce, co stanowi 89,61% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w tym:
a. 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2:1, stanowiących 0,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.000.000 głosów w Spółce, co stanowi 1,93% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz
b. 91.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 88,53% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 91.000.000 głosów w Spółce, co stanowi 87,68% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
3. Po dokonaniu zbycia Zawiadamiająca posiada 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2:1, stanowiących 0,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.000.000 głosów w Spółce, co stanowi 1,93% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, natomiast Zawiadamiająca nie posiada akcji zwykłych na okaziciela.
4. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Spółki ATHOS VENTURE CAPITAL S.A.
5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.
6. Zawiadamiająca nie posiada pośrednio lub bezpośrednio instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 102 787 157 oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 103 787 157.”

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu