Raporty ESPI

Otrzymanie sprostowania korekty zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Numer raportu: 9/2017
Data dodadnia: 19.05.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_ informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pani Barbary Wiaderek pismo zawierające sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w korekcie zawiadomienia z dnia 8 maja 2017 r. o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, o którym Spółka informowała raportem ESPI nr 8/2017 z dnia 15 maja 2017 r.

Treść sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w korekcie zawiadomienia:
“Barbara Joanna Wiaderek _dalej: Zawiadamiająca_, w związku z dostrzeżeniem oczywistej omyłki pisarskiej w dacie zdarzenia powodującego zmniejszenie stanu posiadania poniżej progu 5%, poprzez nieprawidłowe wskazanie, że zdarzenie nastąpiło w dniu 13 marca 2017 r., podczas gdy prawidłowa data zdarzenia powodującego zmniejszenie stanu posiadania poniżej progu 5% to 16 marca 2017 r., prostuję punkt 1 zawiadomienia z dnia 8 maja 2017 r., w ten sposób, że:

w miejsce:
“1. Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce ATHOS VENTURE CAPITAL S.A. poniżej progu 5% _75%, 50%, 331⁄3%, 33%, 25%, 20%, 15%, 10%_ w wyniku sprzedaży w dniu 13 marca 2017 r. umową cywilnoprawną 91.000.000 sztuk akcji Spółki ATHOS VENTURE CAPITAL S.A.

winno być:
“1. Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce ATHOS VENTURE CAPITAL S.A. poniżej 5% _75%, 50%, 331⁄3%, 33%, 25%, 20%, 15%, 10%_ w wyniku umowy sprzedaży, rozliczonej w dniu 16 marca 2017 r., 91.000.000 sztuk akcji Spółki ATHOS VENTURE CAPITAL S.A.

Omyłka pisarska dotyczy zarówno wskazanej w Korekcie Zawiadomienia dotychczasowej treści zawiadomienia jak i treści zawiadomienia po korekcie.

Wskazuję, że w pierwotnym zawiadomieniu została wskazana prawidłowa data zdarzenia powodującego zmniejszenie stanu posiadania poniżej progu 5%, tj. 16 marca 2017 r.

Jednocześnie wskazuję, że zaistniały błąd nie wpływa na podaną w korekcie zawiadomienia liczbę posiadanych akcji, ani na wyliczenia procentowe udziału w kapitale zakładowym, ani udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ATHOS VENTURE CAPITAL S.A.”

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu