Raporty ESPI

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Numer raportu: 3/2017
Data dodadnia: 17.03.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_ informuje, iż 17 marca 2017 r. otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 75% przez spółkę Joyfix LTD z siedzibą w Nikozji, Cypr.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, spółka Joyfix LTD zwiększyła dotychczas posiadany udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 75% w wyniku nabycia 86.000.000 akcji Spółki w dniu 16 marca 2017 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Przed nabyciem Joyfix LTD posiadał 4.607.596 akcji Spółki, co stanowiło 4,48% kapitału zakładowego i odpowiadało 4,44% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Po nabyciu Joyfix LTD posiada 90.607.596 akcji Spółki, co stanowi 88,15% kapitału zakładowego i odpowiada 87,30% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Nie występują podmioty zależne od Joyfix LTD posiadające akcje Spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 ustawy o ofercie – nie dotyczy.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu